Ընտրված հրապարակումներ

Վերջին հինգ տարիների համար ընտրված հրապարակումների ցանկը.
 

2022 թ

 • Մ.Կ. Զաքարյան, Ս.Մ. Էստալակի, Ս.Խառատյան, Ա.Մ. Մացներ, Ա.Ս. Մուկասյան, Տ.Լուո, Կ.Վ. Manukyan, Spontaneous Crystallization for Tailoring Polymorphic Nanoscale Nickel with Superior Hardness, J. Phys. Քիմ. C 126(29), (2022), 12301-12312:
 • Մ.Կ. Զաքարյան, Ա.Ռ. Զուռնաչյան, Ն.Հ.Ամիրխանյան, Հ.Վ. Կիրակոսյան, Մ.Անտոնով, Մ.Ա.Ռոդրիգես, Ս.Վ. Այդինյան, Բորի կարբիդի այրման սինթեզի և համախմբման նոր ուղի, նյութեր 15(4), 2022, 5042:
 • Մ.Զաքարյան, Խ. Նազարեթյան, Ս.Այդինյան, Ս.Խառատյան, Mg+C համակցված ռեդուկտորով արծաթի վոլֆրամի նվազեցման կինետիկ ընդգծումները, Մետաղներ 12(6), (2022), 1000թ.
 • Ս. Այդինյան, Հ. Կիրակոսյան, Ա. Սարգսյան, Օ. Վոլոբուջևա, Ս. Խառատյան, MnFeCoNiCu և (MnFeCoNiCu)3O4 բարձր էնտրոպիայի նյութերի այրման սինթեզը և դրանց սինթեզը, Կերամ. Միջ. 48 (14), (2022), 20294-20305 թթ.
 • Խ. Նազարեթյան, Հ. Կիրակոսյան, Մ. Զաքարյան, Լ. Աբովյան, Օ. Վոլոբուջևա, Ս. Այդինյան, The Interaction Pathway in the Mechano-Ultrasonically Assisted and Carbon-Nanotubes Augmented Nickel-Aluminum System, Metals 12(3), (2022) , 436։
 • S. Aydinyan, S. Kharatyan, I. Hussainova, The Influence of thermal Dilution on the Microstructure Evolution of Some Bursion-Synthesized Refractory Ceramic Composites, Crystals 12(1), (2022), 59:
 • Ռ. Կումար, Ս. Այդինյան, Ռ. Իվանով, Լ. Լիու, Մ. Անտոնով, Ի. Հուսաինովա, hBN-Added Ni-W Composites, արտադրված այրման սինթեզված փոշիներից, նյութեր 15(3), (2022) բարձր ջերմաստիճանի մաշվածության արդյունավետությունը ), 1252 թ.

2021 թ.

 • Հ. Կիրակոսյան, Կ. Նազարեթյան, Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, The Mechanism of Joint Reduction of MoO3 and CuO by Combined Mg/C Reducer at High Heating Rates, J. Composites Sci. 5(12), (2021), 318։
 • Այդինյան Ս., Խառատյան Ս., Հուսաինովա I, SHS-Derved Powders by Reactions’ Coupling as Primary Products for Subsequent Consolidation, Materials 14(17), (2021): 5117 թ.
 • Մ.Զաքարյան, Խ. Նազարեթյան, Ս. Այդինյան, Ս. Խառատյան, NiO/WO3 զույգի և NiWO4-ի համատեղ կրճատումը Mg+C կոմբինացված ռեդուկտորով տաքացման բարձր տեմպերով, մետաղներ 11(9), (2021), 1351թ.
 • Մ.Կ. Զաքարյան, Ս.Լ. Խառատյան, Ա.Ապրահամյան, Կ.Վ. Մանուկյան, Այրումը ZrF4-Mg-Si և ZrF4-Al-Si համակարգերում ցիրկոնիումի սիլիցիդի պատրաստման համար, Այրում. Ֆլեյմ 232, (2021), 111514
 • Մ.Կ. Զաքարյան, Խ.Տ. Նազարեթյան, Ս.Վ. Այդինյան, Ս.Լ. Խառատյան, NiO նվազեցում Mg+C համակցված ռեդուկտորով տաքացման բարձր տեմպերով, Ջ.Ջերմ. Անալ. Կալորիա: 146 (4), (2021), 1811-1817 թթ.
 • Ռ. Մնացականյան, Դ. Դավթյան, Տ. Մինասյան, Ս. Այդինյան, Ի. Հուսաինովա, միկրոալիքային սինթեզված նանոփոշիների SPS-ի Superhard B4C ReB2 կոմպոզիտ, Mater. Լեթ. 285, (2020), 129163։

2020 թ

 • Ն. Ամիրխանյան, Ս. Խառատյան, Կ. Մանուկյան, Ա.Ապրահամյան, Լուծումների թերմոդինամիկան և կինետիկան Այրման սինթեզի. Ni(NO3)2+վառելիքային համակարգեր, այրում. Ֆլեյմ 221, (2020), 110-119։
 • 2019թ
 • Հ.Ա. Մահմուդի, Լ.Ս. Աբովյան, Ս.Վ. Այդինյան, Ս.Լ. Խառատյան, SHS Reprocessing of Copper Oxide Waste into Copper Powder, Int. J SHS 28(4), (2019), 233-238.
 • Ս.Լ. Խառատյան, Հ.Ա. Չաթիլյան, Կ.Վ. Մանուկյան, Նիկելի օքսիդի նվազեցման կինետիկան և մեխանիզմը մեթանով, Ջ. Ֆիզ. Քիմ. C 123(35), (2019), 21513-21521:
 • Դ. Դավթյան, Ռ. Մնացականյան, Լ. Լիու, Ս. Այդինյան, Ի. Հուսաինովա, B4C նանոփոշու միկրոալիքային սինթեզը հետագա կայծային պլազմայի սինթերինգի համար, Ջ. Մատեր. Ռես. Տեխնոլ. 8(6), (2019), 5823- 5832։

2018 թ

 • Ս.Վ. Այդինյան, Խ.Տ. Նազարեթյան, Ա.Գ.Զարգարյան, Մ.Է.Թումանյան, Ս.Լ. Խառատյան, WO3+CuO խառնուրդի նվազեցման մեխանիզմը համակցված Mg/C ռեդուկտորով. Ոչ իզոթերմային պայմաններ- Ջեռուցման բարձր տեմպեր, J. Ջերմ. Անալ. Կալորիմ. 133(1), (2018), 261-269.
 • Տ.Մինասյան, Հ.Կիրակոսյան, Ս.Այդինյան, Լ.Լուի, Ի.Հուսաինովա, Ս.Խառատյան, Mo-Cu կեղծ համաձուլվածքներ այրման սինթեզի և կայծային պլազմայի սինթեզմամբ, Ջ.Մատ. Գիտ. 53(24), (2018), 16598-16608 թթ.
 • Կ.Վ. Մանուկյան, Խ. Նազարեթյան, Չ.Է. Շաք, Հ.Ա. Չաթիլյան, Ս.Ռուվիմով, Ս.Լ. Խառատյան, Ա.Ս. Մուկասյան, Բոցավառման կինետիկան և մեխանիզմը ռեակտիվ Al/Ni նանոկառուցվածքային նյութերում, Ջ. Ֆիզ. Քիմ. C 122(47), (2018), 27082-27092:
 • Հ.Վ. Կիրակոսյան, Խ.Թ. Նազարեթյան, Ռ.Ա. Մնացականյան, Ս.Վ. Այդինյան, Ս.Լ. Խառատյան, Նանոկառուցվածքային մոլիբդենի կարբիդի լուծույթի այրման սինթեզ, J. Nanopart. Ռես. 20(8), (2018), 214։
 • N. Kamboj, M. Aghayan, F. Rubio-Marcos, K. Nazaretyan, M.A. Rodríguez, S. Kharatyan S, I. Hussainova, Nanostructural evolution in mesoporous networks using in situ High-Speed Temperature Scanner, Ceram. Միջ. 44(11), (2018), 12265-12272 թթ.
 • Ս.Այդինյան, Ս.Խառատյան, Ջերմային և կինետիկորեն զուգակցված ռեակցիաները նյութերի այրման սինթեզում, կոլեկտիվ մենագրություն «Տեխնոլոգիական այրում» խմբ. կողմից C.V. Ալդոշին և Մ.Ի. Ալիմով, Մաս II, գլուխ 17, pp.429-451 (M. 2018):

2017թ

 • Մ.Կ. Զաքարյան, Ս.Վ. Այդինյան, Ս.Լ. Խառատյան, Օձային միներալից մանրահատիկ սիլիցիումի պատրաստում սիլիցիումի մագնեզիոթերմային վերականգնմամբ ռեակցիոն արտադրանքների նոսրացնող նյութերի առկայությամբ, Սիլիկոն 9(6), (2017), 841-846.
 • Մ.Զաքարյան, Հ.Կիրակոսյան, Ս.Այդինյան, Ս.Խառատյան, W-Cu կոմպոզիտային փոշիների այրման սինթեզ օքսիդի պրեկուրսորներից