Քիմիական անվտանգության ֆիզիկաքիմիական հիմնախնդիրների խումբ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

• մետալոկոմպլեքս բիոհակաօքսիդանտներ
• շրջակա միջավայրի քիմիա
• տեսական քիմիա (քվանտային փոխակերպված գազեր, քվանտային թռիչքներ)

Խումբը ներգրավված է անցումային մետաղների (Cu, Fe, Mn, Co, Zn) կոմպլեքսների բիոհակօքսիդանտ ակտիվության հետազոտմամբ մոդելային (in vitro) ռեակցիաների համակարգերում՝ լիպիդների օքսիդացման և ԴՆԹ-ի օքսիդատիվ քայքայման ժամանակ: Հետազոտության առաջնային նպատակներն են մետաղական համալիրների հակաօքսիդանտ բնութագրերի որոշումը և մոլեկուլային մակարդակում գործունեության քիմիական մեխանիզմների բացահայտումը:

Խումբն իրականացնում է շրջակա միջավայրի քիմիական ուսումնասիրություններ և անալիզներ, մասնավորապես.

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների (հող, ջուր, օդ) քիմիական աղտոտվածության ուսումնասիրություններ, աղտոտման աղբյուրների և գործոնների հայտնաբերում, տարածական բաշխվածության, աղտոտման հետևանքների և ազդեցության գնահատում:
  ՀՀ Սևանա լճի, գետերի և լճերի ջրային և հատակային նստվածքներում օրգանական աղտոտիչների, ծանր մետաղների և սննդանյութերի պարունակության տարածական բաշխման, սեզոնային և ժամանակային դինամիկայի ուսումնասիրություններ:
Խմբի գիտահետազոտական հետաքրքրությունների թվում են տեսական քիմիայի հիմնարար խնդիրները, ներառյալ քվանտային քիմիան: Մասնավորապես, խաթարված սպին համակարգերի վիճակագրական հատկությունների տեսական և թվային ուսումնասիրություններ, քվանտային արձագանքող գազերի, ներառյալ ատոմների էներգետիկ սպեկտրը, քիմիական ռեակցիաների արդյունքում ատոմների քվանտային խճճվածությունը, քվանտային թերմոդինամիկան՝ քվանտային մեխանիկայի առաջին սկզբունքներից, եւ այլն, որոնք չափազանց կարեւոր են ժամանակակից նանոմաշտաբի տեխնոլոգիաների զարգացման համար։

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Քվանտային մեխանիկայի առաջին սկզբունքների հիման վրա կառուցվել է քվանտային երկբաղադրիչ արձագանքող գազերի թերմոդինամիկան։ Մասնավորապես, առաջին անգամ ցուցադրվում է, որ քվանտային համակարգը (QS) առանձնացնում է փոքր քվանտացված միջավայրն իր շուրջը գտնվող պատահական միջավայրից, որից կարելի է տեղեկատվություն ստանալ QS-ի մասին։